Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy CEFOSHOP.PL, dostępny pod adresem internetowym www.cefoshop.pl, prowadzony jest przez Tomasza Ostrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CEFO Tomasz Ostrowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

NIP 7411927297

REGON280534925

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CEFO Tomasz Ostrowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP7411927297, REGON280534925

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.cefoshop.pl.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy:

CEFO Tomasz Ostrowski

ul: Miła 17/20

87-800 Włocławek

woj. Kujawsko-Pomorskie

 • Adres e-mail Sprzedawcy: serwis@cefoshop.pl

 • Numer telefonu Sprzedawcy: 696991725

 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

ING Bank Śląski S.A.

PL 86 1050 1764 1000 0092 3598 8822

SWIFT / BIC - INGBPLPW

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8.00 do 17.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 • Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 • Założenie Konta jest dobrowolne.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 • Wszystkie zamieszczone dane, klient może w każdym momencie zmianiać, poprzez panel zarządzania kontem.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy (serwis@cefoshop.pl), w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj Do koszyka”.

 • w prawym górnym rogu kliknąć koszyk i wybrać jedną z opcji "Zapłać" lub "Podgląd Koszyka" i kliknąć "Zapłąć".
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji

 • Potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu.

 • kliknąć przycisk “Zapłać”.

 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Wszystkie produkty wysyłamy kurierem DPD lub Paczkomatem InPost w ciągu 4 dni roboczych. Chyba, że klient poprosił o wysłanie w późniejszym terminie. Produkty z dodatkową opcją "Malowanie" wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych.

 • Klient może również zaproponować inny sposób dostawy produktu. Jeśli zostanie on zatwierdzony przez Sprzedawcę, to Klient ponosi koszty związane ze zmianą sposobu dostawy produktu na inny niż dostępny na sklepie.
 • Opłatę za zakupione produkty i ewentulane koszy dostawy należy dokonać zgodnie z wybraną opcją dostawy.

 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronieDostawa produktu i Zwroty.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Po zaksięgowaniu zapłaty na koncie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Płatności przelewem należy dokonać w terminie 7 dni od daty złożenia zamówinia i zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.

 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od daty zaksięgowania kwoty płatności na koncie sprzedawcy.

 • Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • Klient ma możliwośc odbioru osobistego towaru. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. W tym przypadku akceptowalna jest płatność gotówką podczas odbioru.

 • Odbioru osobistego dokonuje się pod adresem z § 3, chyba że Sprzedawca zgodził się na inne miejsce zaproponowane przez klienta.

 • Klient może wybrać opcję "Malowanie". Po wybraniu tej opcji należy wpisać kod lakieru, markę i rok produkcji samochodu.

 • Klient może wybrać opcję "Wypożyczenia otwornicy". Kaucja za otwornicę pobierana jest z góry, i zwracana na konto wskazane przez klienta, po zwróceniu sprawnej otwornicy. Termin zwrotu otwornicy co do zasady wyosi 14 dni roboczych. Zwrot kaucji następuje w ciągu 2 dni od otrzymania otwornicy i sprawdzenia jej sprawności. Koszt zworu otwornicy pokrywa Klient. W przypadku nie zwrócenia otwornicy, kaucja pozostaje nie zwrócona klientowi.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstapnienia od umowy biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 • Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni. W szczególnych przypadkach ten termin może ulec wydłużeniu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsumentuprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma CEFO Tomasz Ostrowski REGON:280534925, NIP:741192729.

 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 • Twoje dane udostępnione mogą być:

  • Wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  • Wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu, może zalogować się na swoje konto lub napisać na e-mail serwis@cefoshop.pl.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy kupna.

 • Klient w każdej chwili może poprosić o modyfikację lub usunięcie swoich danych.
 • Dane kontaktowe otrzymaliśmy od Ciebie, podczas składania zamówienia.
 • Przetwarzamy Twoje dane, gdyż jest to niezbedne do realizacji umowy zawartej pomiędzy nami.
 • Przechowujemy Twoje dane szacunkowo przez okres 10 lat od daty zrealizowania umowy.
 • Dane przechowywane są w celach:
  • statystycznych i archiwizacyjnych
  • dochodzenia rozszczeń związanych z wykonaniem umowy
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - podatkowych i rachunkowych

§ 14

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15

Strona używa plików cookies

Cookies to niewielkie pliki umieszczane przez stronę internetową cefoshop.pl w przeglądarce użytkownika. Pozwalają witrynie zapamiętać preferencje użytkownika i rozpoznać go przy kolejnej jego wizycie. Cookies zapamiętuje, które strony użytkownik odwiedził i co na nich robił. Dzięki "ciasteczkom" można się łatwiej i szybciej logować do swojego profilu. Mechanizm cookies pozwala na automatyczne dopasowanie strony do wymagań odwiedzającego przy kolejnych jego odwiedzinach. Cookies służą również do gromadzenia statystyk na temat ruchu na stronie cefoshop.pl i ułatwiają jej prawidłowe funkcjonowanie.

Top

©2017 cefoshop.pl -  Wszelkie prawa zastrzeżone CEFO Tomasz Ostrowski Ul: Miła 17/20 87-800 Włocławek NIP: PL7411927297 Regon: 280534925

eCommerce by CubeCart